บางกอกรีคอเดอร์

จ ด ห ม า ย เ ห ตุ บ า ง ก อ ก

Archive for the month “เมษายน, 2012”

ร.๕ ทรงให้ข้าราชการนั่งเก้าอี้เฝ้า

Mayday.

อัตวินิบาตกรรมฮิตเลอร์

28 เมษายน พ.ศ.2547 – กรือเซะ

“Eu tu, Brute?”

Post Navigation